Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Uvedené Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z.
Predávajúci:
spoločnosť Detská hračka, s.r.o., so sídlom M.Sch. Trnavského 7, 841 01 Bratislava
IČO: 46 310 355
DIČ: 2023324380
DIČ DPH: SK2023324380
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, zložka 75157/B
Bankové spojenie:

Tatrabanka
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2286 1447
SWIFT: TATRSKBX

Email: info@detskahracka.sk

Kupujúci:

Zákazník nakupujúci prostredníctvom internetového obchodu www.detskahracka.sk Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá vyplní a odošle objednávku prostredníctvom internetového obchodu. Kupujúcim sa stáva aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí a splnomocní na prevzatie objednaného tovaru. Uvedením údajov o tretej osobe v objednávke zákazník potvrdzuje, že tak robí len so súhlasom tretej osoby, ktorá je oboznámená s právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na stránke internetového obchodu www.detskahracka.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava 27
Odbor ochrany spotrebiteľa tel: 02/ 58272 132
Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov: 02/ 58272 145

Objednávka a uzatvorenie zmluvy na diaľku:
Objednávku v internetovom obchode www.detskahracka.sk je možné zrealizovať bez registrácie alebo prostredníctvom vytvorenia zákazníckeho účtu a registráciou zákazníka. Registráciou zákazník získava prehľad o stave všetkých zrealizovaných objednávok, prehľad o nakúpenom tovare, je zahrnutý do Vernostného zľavového systému za zrealizované nákupy a je informovaný prostredníctvom emailov o akciách a novinkách.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a stlačením tlačidla „OBJEDNÁVKA" kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť za tovar (objednávka s povinnosťou platby). Bezprostredne po prijatí objednávky v systéme internetového obchodu prichádza kupujúcemu na email zadaný v objednávke potvrdenie objednávky – sumarizácia objednaného tovaru, cena za dopravu a celková suma objednávky. Následne dostáva prostredníctvom emailu ďalšie informácie o stave vybavovania objednávky a informáciu o jej odoslaní.
Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch.

Zrušenie objednávky:
Ak si kupujúci želá objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná zrušiť môže tak urobiť kedykoľvek emailom alebo telefonicky pred expedíciou tovaru, čo je zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zrušenie objednávky je kupujúcemu následne potvrdené emailom.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné v prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu že sa už nevyrába, je dlhodobo nedostupný u výrobcov alebo dodávateľov, z dôvodu jeho stiahnutia z ponuky, alebo ak sa výrazne zmenila cena objednaného tovaru. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je kupujúcemu potvrdené emailom. V prípade, že kupujúci za objednaný tovar zaplatil a objednávka je zo strany predávajúceho zrušená kúpna cena je kupujúcemu bezodkladne vrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná, ak sa s predávajúcim písomne nedohodne inak.

V prípade bezdôvodného neprevzatia objednávky a nezaplatenia kúpnej ceny má predávajúci právo na úhradu nákladov spojených s nadobudnutím a odoslaním tovaru podľa hodnoty objednávky, najmenej však 10 EUR . Ak zákazník bezdôvodne neprevzal objednávku na dobierku ďalší nákup je možné realizovať len na základe platby vopred prevodom na účet. Platba vopred prevodom sa vzťahuje aj v prípade, že objednávka nebola vyzdvihnutá na predajni.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku a vrátenie tovaru:
Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou dopravu prevezme všetky časti objednaného tovaru. V prípade, ak bol tovar objednaný v jednej objednávke, ale dodaný oddelene sa za deň prevzatia tovaru považuje deň prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie a predaj tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.

Kupujúci si právo na odstúpenie od zmluvy uplatní písomne použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie.
Kupujúci je povinný zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru v mieste na prevzatie tovaru (predajňa Detská hračka) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade zasielania tovar odporúčame zaslať ako doporučenú poistenú zásielku, pretože nezodpovedáme za prípadnú stratu a poškodenie pri vrátení tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a kópiu o doručení tovaru vystavené dopravcom. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník, rovnako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar, ktorý zákazník vracia musí byť doručený kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. V opačnom prípade zákazník zodpovedá za adekvátne zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec bežného zaobchádzania, ktoré je nevyhnutné na zistenie či zákazníkovi zakúpený tovar vyhovuje – zistenie jeho vlastností, vhodnosti a funkčnosti. Predávajúci bez zbytočného odkladu , najneskôr do 14 dní vráti kupujúcemu všetky prijaté platby na bankový účet určený kupujúcim. Kupujúcemu sú vrátené vrátené náklady na dodanie tovaru len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy neoprávnene tovar bude vrátený na náklady kupujúceho. Kúpnu cenu nie je predávajúci kupujúcemu povinní vrátiť predtým, než je tovar predávajúcemu doručený alebo pokiaľ kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, preto odporúčame zaslať alebo doručiť vrátený tovar bez zbytočného odkladu.

Dodacie a platobné podmienky:
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom možnom čase. Väčšina objednaného tovaru je skladom a objednávka je expedovaná do 24 hodín od jej prijatia. ( V čase od 15.novembra do 17.decembra . odosielame objednávky v priebehu 3 - 5 pracovných dní, resp. obratom po prijatí platby na náš účet) Tovar skladom znamená, že je tovar dostupný na našom sklade, alebo na predajni v počte minimálne 1 ks. Ak je objednaných z niektorej položky viac kusov dostupnosť skladom neznamená okamžitú dostupnosť. Kupujúceho bezodkladne informujeme o dostupnosti, termíne dodania, resp. poskytneme informáciu o možnosti dodania alternatívneho tovaru. Ak nie je tovar skladom (aktuálne vypredaný) priemerná doba dodania tovaru je 3 – 7 dní. V prípade, ak je tovar vypredaný alebo nedostupný a predávajúci vie predbežne potvrdiť termín dodania kupujúci má možnosť rozhodnúť sa, či si ponechá objednávku na dodanie po naskladnení alebo ju zruší. V prípade rozdelenia objednávky na viac zásielok je sa hradí poštovné za každú zásielku zvlášť. Očakávaný tovar je tovar bezprostredne pred naskladnením a predávajúci potvrdí kupujúcemu dátum naskladnenia, resp. dátum odoslania objednávky. Pri objednávkach nábytku a nábytkových zostáv je dodacia lehota 4 – 6 týždňov od objednania, resp. od úhrady zálohovej platby. V prípade ak zákazník potrebuje tovar k určitému dátumu odporúčame uviesť v komentári objednávky. Objednaný tovar je kupujúcemu dodaný s faktúrou – daňovým dokladom, ktorá je zároveň záručným a dodacím listom.

Objednaný tovar je zasielaný zabalený, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy a je poistený v plnej hodnote. Zákazník je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí a prípadnú reklamáciu uplatniť písomne do 24 hodín od prevzatia zásielky (viac informácií v časti „Reklamačný poriadok")

Predávajúci nezodpovedá:
- za oneskorené dodanie tovaru prepravnou spoločnosťou
- za poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou
- za oneskorené vybavenie a dodanie objednávky zapríčinené uvedením chybných údajov (email, telefón a adresa prijímateľa)

Objednávky s platbou vopred prevodom na účet sa odosielajú po prijatí platby na účet predávajúceho.
Ak platba nie je prijatá do 3 pracovných dní od zaslania detailov k platbe a predávajúci sa so zákazníkom nedohodne písomne inak je objednávka automaticky zrušená a tovar vrátený do ďalšieho predaja.

Ceny tovaru:

Ceny sú uvedené vrátane DPH (10% alebo 20%) a sú platné v čase objednania tovaru. Kupujúcemu sú potvrdené v okamihu prijatia objednávky. Ceny tovaru nezahŕňajú platby za doručenie tovaru ani za dodatočné služby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade chybného uvedenia na stránke internetového obchodu, alebo v prípade, že sa cena zmenila na strane výrobcu alebo dodávateľa. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena potvrdená kupujúcemu je o tom kupujúci bezodkladne informovaný a situácia sa rieši vzájomnou dohodou predávajúceho a kupujúceho, pričom kupujúci má právo objednávku zrušiť.

Darček k objednávke:
Ako poďakovanie za váš nákup nad 50 EUR máte možnosť výberu malého darčeka v priebehu objednávkového procesu. Malé pozornosti obmieňame, v prípade, že nie je skladom Vami vybraný darček zašleme Vám inú alternatívu podľa skladovej dostupnosti. V prípade, že si darček v priebehu objednávkového procesu nevyberiete nebude Vám zaslaný.

Reťazové objednávky za účelom získania viacerých darčekov nie sú možné. Takého objednávky budú spojené do jednej a zaslaný bude jeden darček podľa výberu.

Doručenie a platby:
Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a platbách za objednaný tovar nájdete v časti Doručenie a platby.

Reklamácie tovaru:
Podrobné informácie nájdete v časti Reklamačný poriadok.

Záručná doba:
Na všetok tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom ak nie je uvedené inak. Informácie o spôsobe riešenia a vybavovania reklamácií nájdete v časti Reklamačný poriadok.

Ochrana osobných údajov:
Informačný systém internetového obchodu www.detskahracka.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR s registračným číslom
Podrobné informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia:
Detská hračka, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena nadobúda účinnosť dňom jej publikovania na stránke www.detskahracka.sk

PRÁVNA DOLOŽKA – AUTORSKÉ PRÁVA
© Detská hračka, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Materiály publikované prevádzkovateľom internetového obchodu na www.detskahracka.sk sú chránené autorským zákonom. Informácie a vyobrazenia uvedené na stránke môžu byť tiež ďalej chránené právami dotknutých osôb (napr. výrobcov). Akákoľvek časť stránky www.detskahracka.sk  - popisy produktov, fotografie, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené, alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Detská hračka, s.r.o.

Uvedené Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 08.09.2014.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie